Dreng på strand

Aalborg Turistforening - Årsberetning 2018

Nye strategier – nye superdestinationer

I foråret 2018 vedtog de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland i samarbejdet Business Region North Denmark – BRN – en fælles, nordjysk turismestrategi benævnt "Fælles Vækst" med det gode formål, at turismen i Nordjylland skal vækste væsentligt mere, end vi har oplevet det de seneste 10 – 15 år. Næsten samtidig med dette vedtog regeringen og Dansk Folkeparti en ny lov om erhvervs- og turismefremme, der bl.a. betød, at antallet af Visit-organisationer skulle reduceres fra 83 til 15-25 større turismedestinationer. Ét af kravene til disse nye "superdestinationer" er, at de geografisk skal hænge sammen.

Sidste halvår af 2018 gik således med lovgivningsarbejde og med at sætte pejlemærker og retningslinjer for, hvordan lokale/regionale turismestrategier skal hænge sammen i fremtiden. Som det ser ud ved udarbejdelsen af denne beretning (marts 2018), tegner der sig et billede af tre nye superdestinationer i Nordjylland. For Aalborg kommunes vedkommende et fælles destinationsselskab med Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner.

For VisitAalborg betyder dette, at i 2019 vil bestyrelse og ledelse i samarbejde med Borgmesterens Forvaltning og byrådet have meget stort fokus på de mange muligheder, et sådant nyt, stort destinationsselskab åbner op for. Vi vil i det nye destinationsselskab repræsentere 50% af den samlede nordjyske turismeomsætning og samtidig blive Danmarks 3. største destinationsselskab målt på turismeomsætning, og det skal vi forstå at udnytte optimalt.

God læselyst!

Claus Christensen 
Formand

Rasmus Jerver
Direktør

Antallet af overnatninger stiger – langsomt

København er noget for sig selv – men udenfor København klarede vi os faktisk relativt pænt i 2018 – til trods for et "tyndt" kongresår:

Alle overnatninger i Aalborg Kommune gik 1,2% frem og i Nordjylland samlet 0,9% i 2018.

Aarhus gik 3,1% tilbage i antal overnatninger i 2018.

Trekantsområdet gik 0,6% frem i antal overnatninger i 2018.

Forskellen i antal overnatninger mellem Aarhus og Aalborg er i 2018 mindsket med 32.600 overnatninger i 2018.

Det skal her bemærkes, at vi ved udarbejdelsen af denne beretning endnu ikke har de samlede overnatningstal incl. overnatninger i feriehuse for Aalborg og resten af landet.

Hotelbelægningsprocenten for året endte på 59,2% hvilket var +1,5% point ift 2017.

Hotellernes gennemsnitspris faldt ift. 2017 med 2,6%* (kilde: Benchmarking Alliance/ Dansk Erhverv/Danmarks Statistik) - kort fortalt økonomisk nulvækst for hotellerne samlet set i 2018 ift. 2017.

Hotelbelægningsprocenten i Aalborg er således steget med 17% i perioden 2009-2018.

52 flere værelser kom til i december 2018-statistikken – svarende til en kapacitetsudvidelse på +2,8%.

I perioden 2014-2018 har byens etablerede hoteller investeret et trecifret millionbeløb i udvidelser, renoveringer og forbedringer, og i 2019 og 2020 er der besluttet fortsatte renoveringer i markant omfang, således at majoriteten af de etablerede hoteller fremstår up to date i forhold størstedelen af gæsternes krav og forventninger.

Samtidig er det heller ingen hemmelighed, at 2018 rent kongresmæssigt var et "tyndt" år. Vi kender dette vilkår i branchen; det går op og ned – men heldigvis mest op.

2019, 2020 samt de kommende år ser til gengæld rigtig lovende ud på kongressiden, så der er vi ganske fortrøstningsfulde - om end en kapacitetsforøgelse på lige knap 10% med fuld effekt fra primo 2019 naturligvis må forventes at udfordre diverse nøgletal i 2019.

Vi arbejder på højtryk for at øge antallet af kongresser i Aalborg – og det går faktisk rimeligt godt – se længere fremme i denne beretning.

På leisure-delen har vi plads til mange flere gæster hen over året, og vi arbejder konstant med at fremhæve AALBORG som kortferie-destination direkte sammen med diverse rederier, luftfartsselskaber og andre gode samarbejdspartnere, når det er muligt – læs mere om dette længere fremme i beretningen.

Vi har de sidste par år flyttet vort budskab helt tæt på Aalborg-produktet, når vi markedsfører os både nationalt og internationalt.
Udviklingen i Nordjylland går stadig langsommere end i Aalborg, og vi er derfor nødt til at være endnu tydeligere omkring AALBORG i vores kommunikation fremover.

Til at imødegå et stadig stigende antal overnatninger via tjenesten Airbnb har Danhostel udtryk et stærkt ønske om at etablere et større, moderne hostel i Aalborg midtby.

Airbnb vokser med 35-50% årligt, og endte i 2018 på 71.109 overnatninger i Aalborg – hvilket nærmer sig 15% af det tilsvarende, samlede antal hotelovernatninger i byen.

Integrating Tourism & Business – itab2018

Denne konference er et konkret resultat af strategien, Aalborg All In 2017-2020, hvor vi har en ambition om at være Turismens Samtalekøkken; en organisation hvor input fra hele verden samles og kommunikeres, en organisation, der bringer nye trends og tendenser til Aalborg og Nordjylland, en organisation, der tager bestik af den globale udvikling, kommunikerer og agerer efter dette. Derfor introducerede vi en ny konference som et led af denne del af strategien; itab2017.

Succesen blev fulgt op i 2018 med itab2018 og bliver af mange omtalt som "KONFERENCEN" i Danmark, når det handler om turisme. En ros, vi er ganske stolte over, og som vi forsøger at leve op til igen i 2019.

Med knap 200 deltagere, en stjernerække af indlægsholdere og superrelevante oplæg samt ikke mindst opbakning fra konferencens sponsor, BDO, lykkedes det at invitere internationale speakers og dermed bringe verden til Aalborg og Nordjylland.

VisitAalborg samarbejder både nationalt og internationalt

VisitAalborg deltager i en række nationale og internationale samarbejder:

European Cities Marketing – ECM - er et europæisk samarbejde mellem ca. 180 europæiske storbyer med udveksling af best practice, projekter og videndeling.

MeetDenmark er "en gammel kending" og et samarbejde, der har fundet sted i en halv snes år mellem primært de fire største byer/regioner om at tiltrække internationale, organisationsbasserede kongresser til Danmark, videndeling og uddannelse indenfor området.

I dette regi deltager VisitAalborg på de internationale ICCA-kongresser, hvor mange hundrede destinationer fra alle dele af verden (op til 1.100 deltagere) mødes for at holde sig orienteret om den seneste udvikling inden for området, dele best practice o.m.a. med fokus på at tiltrække og arbejde med internationale kongresser.

Storbysamarbejdet er et samarbejde mellem de fire største danske byer (København, Odense, Aarhus, Aalborg) om at udvikle byturismen og viden om denne.

Danske Destinationer er et udviklings- og vidensdelingssamarbejde mellem de største turismedestinationer og en fælles stemme i turismedebatten i Danmark. Et samarbejde der de seneste par år for alvor har fået luft under vingerne.

GDPR

I første halvdel af 2018 gik Danmark i GDPR-selvsving. Således også i VisitAalborg. I et super samarbejde med BDO havde vi alle medarbejdere på kurser i, hvorledes man skal håndtere data og personlige oplysninger i henhold til den nye databeskyttelseslovgivning – GDPR.

Alle vore processer, rutiner etc. blev afdækket, analyseret og fremtidige rutiner beskrevet og systematiseret, således at vi hele vejen rundt i organisationen sikrer, at vi overholder alle krav til anonymisering, databeskyttelse etc.

Anvendelse af BigData i nordjysk turisme

Et væsentligt indsatsområde i strategien er ved hjælp af mange og valide data at få bedre indsigt i turisternes gøren og laden – både før de ankommer til Aalborg og Nordjylland, og ikke mindst mens de er her.

I strategien kalder vi dette indsatsområde "Smart Destination Nordjylland" – i 2017 blev dette til et konkret nordjysk projekt støttet at midler fra Vækstforum og et samarbejde mellem VisitAalborg, Turisthus Nord, Telenor, COWI, Aalborg Universitet og Skagen Uddannelsescenter.

Inddragelse af BigData i beslutningsprocesserne for Nordjysk Turisme blev det mundrette navn for projektet.

Dette projekt har til formål at fremme ny forretnings- og produktudvikling hos det nordjyske turismeerhverv, gennem inddragelse af nye datakilder til at opnå øget viden om turisternes faktiske bevægelses-, besøgs- og handlemønstre under deres ophold i Nordjylland. Dette ville projektet afdække ved primært at anvende totalt anonymiserede bevægelsesdata og -mønstre fra Telenors kunders mobiltelefoner.

Kort fortalt er målet, at med en mere præcis viden og indsigt i, hvordan og hvorledes de forskellige typer og nationaliteter af turister bevæger sig rundt, når de besøger vort område, vil dette give os mulighed for at give dem f.eks. en mere målrettet og tilpasset information, når vi og branchen er i kontakt med dem. Dette skulle gerne give mere tilfredse turister, der bruger flere penge, mens de besøger os.

Vi nåede i 2018 rigtig langt i projektet og fik afdækket, hvilke typer data og indsigter en stor del af branchen har behov for.
Vi fik beskrevet en række analyser, vi ville gennemføre hen over sæsonen 2018.

Desværre ramte GDPR projektet med fuld orkan-styrke i april/maj måned således, at Telenor i otte måneder – frem til december 2018 – brugte alle resurser på at anonymisere og få godkendt deres indsamling, anonymisering, anvendelse og tolkning af disse data baseret på mobiltelefoners bevægelser rundt i regionen.

Dette betød desværre, at vi måtte meddele Vækstforum og de involverede partnere, at vi ikke kunne opfylde de opstillede mål og milepæle indenfor den beskrevne tidsramme med sådan en voldsom forsinkelse i leveringen af data og analyser.

Det officielle projekt blev derfor nedlukket pr. 31. december 2018.

MEN: Vi fortsætter trods alt i 2019, nu hvor der er kommet styr på og godkendelse af data-procedurer hos Telenor – med at analysere og afprøve en række hypoteser og ønsker til indsigter, vi fik afdækket frem til medio 2018. Således vil vi i 2019 forhåbentlig alligevel nå flere af de mål og milepæle, vi havde opstillet i projektet – dog med ca. et års forsinkelse.

Convention – Tiltrækning af internationale kongresser

Science City

VisitAalborg har i 2018 fortsat den målrettede og styrkede salgsindsats over for udvalgte nordjyske videninstitutioner med henblik på at samarbejde om at tiltrække hovedsageligt internationale, organisationsbaserede konferencer til Aalborg. Arbejdet med at motivere og inspirere lokale kræfter til at påtage sig et konferenceværtskab finder, efter aftale med de respektive ledelser, sted på Aalborg Universitet siden 2007, Aalborg Universitetshospital siden 2015, University College Nordjylland siden 2018 og de nordjyske erhvervsklynger under Business Aalborg siden 2017.

Aalborg Universitet

VisitAalborg har i 2018 gennemført møderækker på flere institutter med både vundne konferencer og konferencer i pipeline til følge. Der er desuden lagt stor energi i at arbejde videre med de mange konferencer, der over tid er blevet bragt i spil, men som af forskellige årsager endnu ikke er blevet realiseret.

2018 har budt på store strukturelle forandringer for Aalborg Universitet, hvilket naturligt har placeret dialogen med universitetets ledelse højt på dagsordenen og med positivt resultat. Der er fortsat konsensus omkring, at konferencer, som løftestang eller værktøj, kan bidrage til indfrielsen af de målsætninger og fokuspunkter, som ligger i universitetets strategiske indsatsområder; indsatsområder som samfundsmæssig impact, god placering i internationale rankings og rekruttering af de bedste forskere.

Aalborg Universitetshospital

Vi har i 2018 fortsat den positive fremgang på Aalborg Universitetshospital. Der er gennemført møderækker på flere klinikker for at opbygge relationer og for at udbrede kendskabet til den støtte og opbakning, som VisitAalborg tilbyder i forhold til tiltrækning og afvikling af lægefaglige og videnskabelige konferencer i Aalborg. Hertil arbejdes der kontinuerligt med at bringe de projekter, der er under overvejelse, videre til næste step.

Der er desuden i samarbejde med hospitalets forskningschef udsendt en survey til foreløbig to af hospitalets fem klinikker, som kommer bredt ud og hjælper os til at afsøge mulighederne hos det personale, der ikke har været en del af den forudgående møderække. Formålet med disse surveys, som på sigt planlægges udbredt til både Aalborg Universitet og UCN, er at sætte fokus på betydningen af konferenceværtskaber, udbrede kendskabet til VisitAalborg og den hjælp vi kan tilbyde, skabe kontakt og dialog samt generere nye leads.

UCN

Samarbejdet med University College Aalborg er kommet rigtig godt fra start. Samarbejdet blev officielt skud i gang med et kick off-arrangement ved årets begyndelse, og derfra er det gået stærkt. Interessen har været stor, og modtagelsen god. Der er stor interesse i støtte op om ledelsens vision om at øge UCN's internationale synlighed og anerkendelse gennem konferenceværtskaber. De afholdte møder har ledt til konkrete bids og projekter i pipeline, som der arbejdes videre med realiseringen af.

Nøgletal kongresarbejde 2018:
- 126 møder med potentielle kongresværter i vidensmiljøerne
- 958 researchede kongresser
- 54 kongresser vundet - omsætningsværdi 160 – 208 mio. DKK
- 21 kongresser i pipeline – omsætningsværdi: 75-125 mio. DKK

Nordjyske Møder

Med etableringen af projektet Nordjyske Møder blev der i 2017 pustet nyt liv i erhvervsturismeindsatsen på det nationale marked.

Nordjyske Møder er et bredt udviklings- og markedsføringssamarbejde mellem fire nordjyske destinationer, VisitAalborg, VisitVesthimmerland, VisitJammerbugt og Turisthus Nord samt 25 hotel-, restaurant- og event-virksomheder. Formålet er at promovere Nordjylland som mødedestination over for danske mødekøbere og derved øge antallet af danske møder i Nordjylland betragteligt hen over de fire år, projektet skal løbe (2017-2020). Vækstforum bevilligede medfinansiering af projektet de første to år og tilkendegav, at man vil se positivt på en forlængelse, hvis resultatskabelsen lever op til forventningerne.

Resultaterne levede fuldt op til de mål, der var opstillet i ansøgningen til Vækstforum i sin tid m.h.t f.eks. antal partnere i projektet, antal fam-trips og potentielle kunder, der deltog i disse fam-trips. Desværre besluttede regeringen og Dansk Folkeparti at nedlægge de regionale vækstfora med udgangen af 2018, hvorefter mange regionale projekter – herunder Nordjyske Møder – stod uden mulighed for at søge forlængelse efter 1.1.2019 i de regionale vækstfora.

De 4 destinationer samt Aalborg Kongres & Kultur Center besluttede derfor at "holde liv" i Nordjyske Møder de første tre måneder af 2019 for at afdække, om der kan udarbejdes en ny forretningsmodel og opnås finansiering hertil. Der er ved udarbejdelsen af denne beretning endnu ikke fundet en endelig afklaring herpå.

MarCom – Marketing og Kommunikation

Siden sidste årsberetning er der fokuseret endnu mere på, hvordan VisitAalborg bedst muligt skaber kendskab til Aalborg som turistdestination, hvilke nye markedsføringstiltag, der kan anvendes, samt hvordan vi bedst muligt får vist vores by og aktørerne frem for resten af Danmark og resten af verden.

Facebook og kampagner på Facebook

I 2018 har vi igangsat lead-ad kampagner på Facebook på det danske og norske marked. Kampagnerne har til formål at opsamle e-mails på segmenterne par og familier. De opsamlede adresser bliver efterfølgende brugt i målrettede e-mail-kampagner. Vi forventer at køre disse opsamlingskampagner på Facebook hen over hele året, for at skabe nogle mere dynamiske e-mailmarketinglister.

Instagram

På Instagram har vi har nået en milepæl, idet vi har rundet 10.000 følgere. Og dette primært via organisk trafik. Derudover er vi oppe på over 45.000 billeder tagget med #VisitAalborg. Altså billeder brugerne selv har delt af byen. Vi forventer, at Instagram bliver en kanal, vi kommer til at arbejde endnu mere målrettet og strategisk med i 2019, idet den nu har en størrelse, hvor den virkelig kan gøre en forskel.

Nyt nyhedsbrevsformat: 5 tips til måneden

VisitAalborg er begyndt med et nyt nyhedsbrevskoncept, hvor vi hver måned udsender en kort inspirationsmail med 5 udvalgte tips til måneden. Det kan være arrangementer, restauranter, åbning af nye attraktioner osv. Konceptet er blevet til for at få en kanal til "aktualitetsstof" og for at producere mere relevant indhold til vores nyhedsbrevsmodtagere. Nyhedsbrevet har fået en pæn modtagelse med en flot open rate på mellem 35-40% på de første udsendelser.

Micro Influencer-kampagner

Mange tror, at influencer-tankegangen er noget helt nyt, men det passer slet ikke. Det er faktisk "bare" den gode gamle "mund-til-mund"-markedsføring, som igennem mange år har været den mest effektive og mest anvendte metode, når vi over for vores venner og familie gerne vil anbefale noget, som dukker op i en ny variant. Nu er "mund-til-mund"-metoden blevet digital og vi kalder det influencer-markedsføring. Vi mennesker tror naturligvis langt mere på personer, vi kender, er loyale over for samt respekterer, mere end på smarte reklamebureauer og store virksomheder. Så når ens gode venner fortæller om en fantastisk oplevelse, de har haft på besøg i Aalborg, så er der langt større sandsynlighed for, at man vælger at rejse til Aalborg end hvis f.eks. VisitAalborg står på 13. niveau og råber "KOM TIL AALBORG".

I 2018 blev afviklet to influencer-kampagner, hvor norske par og norske børnefamilier blev inviteret en weekend til Aalborg og Nordjylland.
Undervejs har vores indbudte gæster optaget en masse video og billeder, som de har postet i eget netværk og som VisitAalborg bagefter har kunnet bruge i vores markedsføring på det norske marked.

I 2019 gentager vi den meget store succes, men ud over at invitere norske gæster på besøg, gør vi det samme med tyske og danske gæster. Dette vil finde sted i et direkte samarbejde med bl.a. Color Line, Stena Line og VisitDenmark. Vi har inviteret VisitNordjylland med i samarbejdet, men de er ved udarbejdelsen af nærværende beretning ikke helt afklaret med, om og hvad de ønsker at deltage i.

Vi vælger at opdele vores markedsføring af Aalborg Kommune i to indsatsområder: Storbyferie og Kystferie.

Når vi inviterer vores tyske gæster på besøg, præsenterer vi dem primært for de mange oplevelser vores dejlige kyst byder på. Højt til himlen, kilometerlange, hvide sandstrande med rent vand og fri for biler og et væld af dejlige oplevelser for alle sanser i området. Vi vælger naturligvis også at gøre opmærksom på oplevelser i storbyen Aalborg overfor vores tyske gæster, men vores primære fokus er Aalborg Kyst.

Fokus overfor vores danske og norske gæster er storbyferie og alle de oplevelser vores dejlige by byder på. Vores fortælling om Aalborg centrerer sig om imagedrivere som "Aalborg er en by i udvikling - fra industriby til vidensby", "Aalborg er en storby – bare hyggeligere", "Street Art-byen Aalborg", "Aalborg - gastronomiske oplevelser i særklasse", "Aalborg – fuld af oplevelser", " Aalborg – kunst og arkitektur i verdensklasse"...
Vi vælger naturligvis også at gøre opmærksom på oplevelser i kyst- og fjordområderne overfor vores danske og norske gæster, men vores primære fokus er Aalborg.

Præcis som i 2018 forventer vi, at også 2019 og influencer-marketing bliver en stor succes og er med til at skabe endnu større kendskab til Aalborg som turistdestination.

Udvalgte resultater fra to micro influencer-kampagner i 2018:

- 2 kampagner i Sydnorge / børnefamilier og par
- + 1000 billeder/videos
- content nåede organisk 8.600.000 visninger (tidligere kampagner 2-3.000.000)
- 60.000 engagerede sig
- 71% indenfor målgruppen

Havørreder i Limfjorden

VisitAalborg har en stor og vigtig rolle i det nedsatte markedsføringsudvalg, som på tværs af kommunale grænser skal arbejde sammen om at få øget kendskabet til, at Limfjorden er et fantastisk sted at fiske; ligegyldigt om man er i Hals eller på Mors.

Overvejelser går bl.a. på at inddrage vores erfaringer fra influencer-marketing og invitere tyske lystfiskere på besøg i 2019 og bruge dem som ambassadører.

VisitAalborg har ligeledes taget ansvaret for de fælles Facebook- og Instagramsider, der begge har til formål at udbrede kendskabet til det gode fiskeri ved Limfjorden og langs kysten. Derudover har VisitAalborg også taget ansvaret for bl.a. oversættelse af alle tekster m.m. til det brochuremateriale, der er udarbejdet til lystfiskergæsterne.

Projektets målgruppe er primært danskere og tyskere, men det er også besluttet at oversætte materialet til engelsk.

Vi ser et stort potentiale i lystfiskerprojektet, da fiskerne kommer på tidspunkter, hvor der er plads på både campingpladser og i sommerhusene. Derudover er lystfiskerprojektet rigtigt godt for netværksdannelse mellem aktørerne på Aalborg Kyst.

Pilotprojekter

Ultimo 2018 har vi igangsat to nye pilotprojekter i VisitAalborg.

Det ene projekt hedder "MOTES" og er et stykke software, der gør det muligt at producere guidede ture rundt i Aalborg. Ved hjælp af GPS-koordinater kan vi indtaste ruter i vores by, som byens gæster på egen hånd har mulighed for følge. Når man nærmer sig udvalgte lokationer, vil der på mobilen dukke eksempelvis en video op, der er speaket på engelsk og tekstet på f.eks. dansk, som fortæller, hvilken seværdighed man står ved.

Det andet pilotprojekt er en chatbot. En chatbot er en applikation, der er bygget på kunstig intelligens og ud fra prædefinerede regler, hvilket gør den i stand til at kommunikere automatisk. Ved hjælp af den kunstige intelligens og maskinlæring kan chatbots udføre forskellige, ønskede opgaver, når turister og øvrige kommunikerer med os gennem vores website, Facebook m.m. Arbejdstitlen på denne chatbot er "Aalbot".

Vi kan f.eks. henvise til hoteller, sælge billetter for vores partnere (henvise til deres webshops), eller vi kan guide vores turister rundt i byen. Jo klogere "Aalbot" bliver, des bedre kan vi kommunikere med vores turister. I første halvår af 2019 afsøges mulighederne for, hvorledes vi kan finansiere og efterfølgende udvikle og implementere Aalbot.

Produktion af Aalborg Guide og Aalborg Kyst Guide

Den største tryksag vi hos VisitAalborg selv står for er vores Aalborg Guide/Aalborg Kyst Guide.

I 2017 skiftede vi design på de to bykort, et design der matchede vores "We share Aalborg"-design på digitale kampagner. Designet har vi naturligvis fastholdt i 2018.

Vi trykker i alt 250.000 guider fordelt på 230.000 Aalborg Guider på dansk og engelsk og 20.000 Aalborg Kyst Guider i en kombineret dansk/tysk version.

Guiderne indeholder redaktionel omtale af byens/områdets attraktioner, seværdigheder, hoteller og en liste med store events. Denne omtale er ajourført og partnerne har givet deres input.

InfoCenteret i Kedelhallen

Statistikken for besøg i InfoCentret fortæller, at der i 2018 har været 3.372 ekspeditioner. En ekspedition repræsenterer både enkeltpersoner og familier/grupper – antallet af personer registreres ikke. Rundt regnet svarer det til gennemsnitlig 65 ekspeditioner pr. uge og 11 ekspeditioner pr. dag. InfoCentret er åbent hverdage fra kl. 10-17.30 og lørdag kl. 10-14 og bemandet med 1 person i hverdage og 2 om lørdagen. InfoCentret er primært bemandet af 5 studentermedhjælpere.

Turistinformation Hals

Biblioteket i Hals fungerede i både 2017 og 2018 som lokal turismeinformation for området, men biblioteket ønskede efter sæsonafslutningen i 2018 ikke at fortsætte med denne funktion.

Efter mange overvejelser, har vi fra 2019-sæsonen fundet en løsning på vores udfordring med en fremadrettet fysisk turistinformation i Hals.
Vi har valgt at indgå samarbejdsaftale med Hals Museum, der drives af Nordjyllands Historiske Museum, om at indrette en selvbetjent turistinformation i museet, som har åbningstid fra tidlig morgen til sen aften.

Derudover har vi i 2019 truffet aftale om at åbne en "rullende" turistinformation på Torvet i Hals én dag om ugen i højsæsonen, bestående af en medarbejder fra VisitAalborg, som fra en cykel-turistinformation vil servicere gæsterne i byen.

Nibe-samarbejde

Igennem flere år har Nibe Camping fungeret som InfoCenter for området, og dette gjorde de også i 2018. Nibe Camping suppleres af Boghandlen i Nibe, der ligeledes yder turistservice med brochuremateriale om de oplevelser, gæsterne kan få i området. Vi har ligeledes som tidligere år været medfinansierende på NibeGuiden 2018, som Nibe Turistforening har overtaget ansvaret for efter Nibe Avis. Derudover havde vi en aftale om guidede ture i Nibe henover sommeren 2018.

Cruise

2018 cruise-året har set med lokale Aalborg briller, både været tilsmilet af godt vejr, og desuden nogle fantastiske gæste-ratings.

Ratings fra Viking Ocean Cruises (VOC) gæster har for 2. gang i træk placeret Aalborg i top 3 blandt alle ca. 45 nordeuropæiske destinationer som VOC anløber.

Især feedback på Aalborgs CruiseGuider trækker op.

Gennemsnittet for gæsternes oplevelser af CruiseGuiderne i Aalborg, der måles på en skala fra 1 til 4, hvor 4 er højest, ligger Aalborg på imponerende 3,79. Det er nærmest uvirkeligt, men også meget glædeligt og viser, at vores evne til at gøre tingene anderledes og arbejde for gæsternes tilfredshed, lykkes fuldt ud.

2019 bliver endnu større med 35 anløb heraf "kun" 20 fra VOC. Det betyder, at vores strategi med at arbejde målrettet på også at tiltrække andre rederier end VOC er på vej til at lykkes.

2019 byder på 15 anløb fra ikke-VOC rederier. Heraf to nye amerikanske luksusrederier, Silverseas og Azamara, der for første gang anløber Aalborg med skibe fra deres flåder.

Tendensen så langt frem vi kan se er, at Aalborg vil øge, om end stilfærdigt, både antal anløb og antal gæster. Således har vi allerede 44 bookninger til 2020.

Vi følger naturligvis også med i den både lokale og nationale snak om Cruiseskibenes forurening.

Der findes dog næppe nogen lokal løsning på denne udfordring, og derfor har vi gjort meget ud af, at få vores internationale netværk til at tage denne udfordring alvorligt. Og her kan vi med glæde konstatere, at der nu er åbnet en dialog mellem destinationerne og rederierne, hvor målet er at tale om, hvordan man kan leve op til de internationale krav og forventninger, baseret på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Fra Aalborg Havn og VisitAalborg lyder det stilfærdige råd til regeringens miljøminister, at han i stedet for at bruge mange millioner på en rent dansk undersøgelse af cruiseskibenes forurening, måske skulle kontakte kollegerne i Norge og i Sverige, der allerede har foretaget den slags undersøgelser på nøjagtig de samme skibe, som ankommer til Danmark. Så måske kan man finde nyttige informationer her og sikkert ganske gratis.

Endelig skal nævnes, at VisitAalborg i samarbejde med Aalborg Havn ønsker at øge fokus på, og igangsætte initiativer, der kan medføre, at flere af de velhavende cruisegæster som Aalborg tiltrækker, bliver endnu mere fristet til at bruge penge og shoppe, når de er i byen.
I den sammenhæng har vi indledt et samarbejde med Salling, hvor formålet er at afprøve forskellige målrettede tiltag med håb om at øge gæsternes forbrug.

Gennem de seneste seks år har VisitAalborg gennemført uddannelse af CruiseGuider, som alle er eksamineret af eksterne partnere som censorer.
Vi er i alt nået op på 88 personer, der har bestået en eksamen, der - i modsætning til de traditionelle guideuddannelser - lægger stor vægt på de bløde værdier.

Udstråling, værtskab og især storytelling. Netop denne anderledes vægtning af uddannelsen har bidraget til de meget flotte ratings, som omtalt ovenfor.

Allerede nu må vi dog konstatere, at af de 88 certificerede CruiseGuider er kun 54 fortsat aktive.

Derfor vedbliver der også med at være behov for både at uddanne, men også efteruddanne de allerede certificerede guider, så vi også fremover kan opretholde det høje niveau, som de omtalte surveys fortæller, at vi leverer på gæsteoplevelser.

Således kom vi det meste af forretningen rundt.

Vi ser nu frem til 2019, hvor vi bl.a. får etableret en nyt, stærk superdestination i et fælles destinationsselskab med Frederikshavn, Læsø og Brønderslev kommuner. En helt ny æra og mange muligheder ligger for vore fødder.

Men alle de ovenfor beskrevne aktiviteter og resultater kunne ikke ske uden de mange dygtige og dedikerede medarbejdere hos VisitAalborg, til hvem der skal lyde en meget stor tak for indsatsen fra bestyrelse og ledelse. Ligeledes stor tak for et super samarbejde med Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning og Business Aalborg, de mange partnere og interessenter i byen samt samarbejdspartnere regionalt, nationalt og internationalt. Én ting er helt sikkert; 2019 bliver endnu et spændende og udfordrende år i turismen.